Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma

A Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma az agrár-felsőoktatás, kutatás, szaktanácsadás központja és koordinátora a Tiszántúlon, küldetése a mezőgazdaság, a környezet és a vidék fejlesztése Kelet-Magyarországon. Az intézmény a mezőgazdasági oktatás, kutatás és termelés, továbbá a szaktanácsadás, szolgáltatás, kereskedelem, valamint a szakigazgatás és pénzintézetek számára képez jó elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező, a tanult ismereteket alkalmazni és önállóan továbbfejleszteni képes, magas szintű szervező és irányító feladatra képes innovatív szakembereket. Debrecenben az egyetemi város szellemi központ jellege mindig a minőségi képzés megvalósítására ösztönöz. Az Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrum a képzés minőségi fejlesztését tartja fontosnak, a hallgatói létszám egyidejű növelése és a képzési formák sokszínűsége mellett. A tudomány művelése, oktatása során figyelembe veszi a nemzeti és nemzetközi szellemi előrehaladást, a mezőgazdaság-tudomány és a kapcsolódó tudományterületek terén elért eredményeket, a fenntartható gazdasági és természeti erőforrás használat és fejlesztés alapelveit. Nemzetközi szintű tudományos munkával, az ifjúság természettudományos alapokon nyugvó szaktudományi képzésével és nevelésével az intézmény maga is hozzájárul a fenntartható gazdaság fejlődéséhez, a környezet megismerésének, megóvásának, hatékony használatának tudományos megalapozásához. Kara és intézetei szoros egységben szolgálják az agrár-felsőoktatás, kutatás és szaktanácsadás célkitűzéseit, a mezőgazdaság, a környezet és a vidék fejlesztését a Tiszántúl térségében, különös tekintettel az észak-alföldi és kapcsolódó régióra.

A DE AGTC az alapfeladatok magasabb színvonalú ellátása, küldetésének teljesítése érdekében széleskörű, nyitott és kölcsönös tudományos előnyökön alapuló kapcsolatrendszert tart fenn az oktatás és kutatás valamennyi területén az egyetem más karaival, intézeteivel, illetve a térség gazdasági szervezeteivel. Nemcsak a Tiszántúl, illetve az Észak-alföld oktatási, kutatási, szellemi és szaktanácsadási központja, hanem koordinálja, segíti a környező országok fejlődési törekvéseit is. A nagyobb feladatvállalás növeli az intézmény súlyát és további lehetőségeket ad a fejlődésre.

Weboldal